Privacy verklaring AW mediation

In deze Privacy verklaring staat hoe AW mediation omgaat met uw persoonsgegevens.
AW mediation houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

AW mediation zal in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit document;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als AW mediation deze nodig heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

AW mediation is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van de Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met AW mediation wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

AW mediation kan deze Privacy verklaring van tijd tot tijd aanpassen. U wordt geadviseerd deze Privacy verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u geïnformeerd bent over de meest recente versie.

Op wie van toepassing

Deze Privacy verklaring is van toepassing op:

 • (potentiële) cliënten;
 • ontvangers van nieuwsbrieven en commerciële mailberichten;
 • bezoekers van de website;
 • andere personen die contact opnemen met AW mediation of van wie AW mediation persoonsgegevens verwerkt.

Doelstelling, grondslag, gegevens, bewaartermijn

Verwerking van persoonsgegevens van (potentiele) cliënten

Persoonsgegevens van (potentiële) cliënten worden door AW mediation verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • Communicatie over de opdracht en of uitnodigingen;
 • Administratieve doeleinden;
 • (Direct) marketing doeleinden.

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:

 • De uitvoering van de overeengekomen opdracht (mediation);
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht advocaten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen. U kunt worden verzocht om inzage van een geldig identiteitsbewijs;
 • Bij marketing doeleinden: toestemming van u;
 • Bij marketing doeleinden: AW mediation heeft een gerechtvaardigd belang, namelijk het belang van een goede bedrijfsvoering en het juist bedienen van (potentiële) cliënten.

Bij marketingacties verwerkt AW mediation geen vertrouwelijke gegevens die door het beroepsgeheim zijn beschermd.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan AW mediation de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- en achternaam, inclusief voorletters;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel);
 • E-mailadres;
 • Andere persoonsgegevens die nodig zijn voor de behandeling van uw dossier.

Voor marketing doeleinden kunnen eveneens worden verwerkt:

 • Surfgedrag;
 • Overige persoonsinformatie die u heeft gedeeld en waarvoor toestemming is gegeven voor verwerking voor marketing doeleinden.

Uw persoonsgegevens worden door AW mediation opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • In ieder geval gedurende de looptijd van de opdracht;
 • Daarna alleen in de administratie voor maximaal 20 jaar na het sluiten van de opdracht.
 • Bij verwerking voor marketing doeleinden: zolang de toestemming is verleend en of AW mediation stopt met de marketing.

Verwerking van persoonsgegevens van ontvangers van commerciële mailberichten

Persoonsgegevens van ontvangers van commerciële mailberichten worden door AW mediation verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • informeren d.m.v. digitale communicatie naar u over diverse mediation onderwerpen en mogelijke evenementen;
 • (Direct) marketing doeleinden.

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:

 • Toestemming van u.
 • AW mediation heeft een gerechtvaardigd belang, namelijk het belang om voor een succesvolle bedrijfsvoering en het juist bedienen van (potentiële) cliënten.

Bij marketingacties verwerkt AW mediation geen vertrouwelijke gegevens die door het beroepsgeheim zijn beschermd.

Voor de bovenstaande doelstelling kan AW mediation de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • E-mailadres;
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam.

Uw persoonsgegevens worden door AW mediation opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • tot het moment dat u aangeeft dat u geen (digitale) berichten meer wenst te ontvangen en/of AW mediation stopt met het toezenden daarvan.

Verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website

Persoonsgegevens van bezoekers van de website worden door AW mediation verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Verstrekken van informatie over AW mediation en diverse mediation informatie;
 • (Direct) marketing doeleinden;
 • Optimaliseren en beveiligen van de website.

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:

 • Uitvoering geven aan de mogelijke overeenkomst (pre contractuele fase) en of uw toestemming.

Bij marketingacties verwerkt AW mediation geen vertrouwelijke gegevens die door het beroepsgeheim zijn beschermd.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan AW mediation de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • IP-nummer.

De website bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en social media buttons. AW mediation is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van het betreffende social media platform, het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en het betreffende social media platform.

Cookies

De website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein stukje tekst dat naar uw browser wordt gestuurd door een website die u bezoekt. In dit tekstbestand wordt informatie over uw bezoek opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website. En soms kan ook een andere website de cookie lezen en er informatie in opslaan.

Om het gebruik van de website in kaart te brengen en te analyseren, maakt AW mediation gebruik van Google Analytics. De cookies maken dat AW mediation kan zien hoe vaak de website wordt bezocht en welke pagina´s van de website worden bekeken. Voor informatie over de functionaliteit van en gegevensverwerking wordt verwezen naar Privacy statement van Google. De informatie wordt verwerkt in statistieken en wordt gebruikt om de website te optimaliseren. De verzamelde informatie wordt niet gebruikt om u te identificeren.

Verstrekking van en aan derden

AW mediation kan persoonsgegevens hebben verkregen uit andere bronnen dan van u:

 • verkregen uit een (officieel) register, zoals het register van de Kamer van Koophandel en het Kadaster;
 • beschikbaar op openbare zakelijke websites en of beschikbaar op openbare zakelijke social media (zoals LinkedIn).

De gegevens die u aan AW mediation geeft, kan AW mediation aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maakt AW mediation gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van de website;
 • Het verzorgen van de (financiële) administraties;
 • Het verzorgen van mailingen/uitnodigingen.

AW mediation geeft persoonsgegevens niet door aan andere partijen waarmee AW mediation geen verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maakt AW mediation hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal AW mediation de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kan AW mediation persoonsgegevens delen met derden indien u AW mediation hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn

AW mediation bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

AW mediation heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, bijvoorbeeld de volgende maatregelen;

 • Alle personen die namens AW mediation van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • AW mediation hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle systemen;
 • AW mediation maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • AW mediation test en evalueert regelmatig de maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die AW mediation van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door AW mediation of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door AW mediation te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. AW mediation kan u vragen om u te legitimeren voordat gehoor wordt geven aan voornoemde verzoeken.

Mag AW mediation uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraagt AW mediation u hierover direct contact op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vindt AW mediation dit spijtig. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Contactgegevens

Als u naar aanleiding van deze Privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met AW mediation.

Contactgegevens:

AW mediation
Herenstraat 78
3911 JG Rhenen
T 0317-358198
E info@awmediation.nl